Atelier Traum

Správa Cintorínov

Year:
09/2021
Location:
Trnava, SK
Authors:
Oliver Hacaj, Miroslav Beňák, Marek Malček

Budova správy cintorínov na Kamennej ceste je v súčasnosti viac-menej zanedbaným objektom.

Pôsobí nereprezentatívnym dojmom a aj napriek výbornej polohe na okraji lesoparku, neevokuje pietne miesto. Interiér kancelárie styku s verejnosťou je riešený nekoncepčne, nahodilo a bez dôrazu na akustickú pohodu.

Prioritou bolo podchytenie horizontálneho, resp. prízemného charakteru jestvujúceho objektu a jeho akcentácia vložením horizontálneho prvku predsadenej pergoly, ktorá zároveň členitý pôvodný objekt zjednotí. Výrazná horizontalita zároveň kontrastuje s vertikálnymi líniami stromov.

Kladieme dôraz na to, aby verejná budova, akou je správa cintorínov pôsobila silnou, pietnou atmosférou. Cieľom bolo navrhnúť harmonicky pôsobiaci objekt s jednoduchou, prírodnou farebnosťou a materialitou, ktorá nebude pôsobiť rušivo. Naopak, bude prirodzene nadväzovať na svoje bezprostredné okolie - lesopark.