Atelier Traum

Park Dunajská Streda

Year:
09/2022
Location:
Dunajská Streda, SK
Authors:
Oliver Hacaj, Marek Malček, Samuel Moravčík
Collaboration:
ENDORFINE

Základný koncept nastavila historická analýza riešeného aj širšieho územia. Na voľnú vegetáciu pôvodného a doplneného lužného lesa mŕtveho ramena, nadväzuje v priečnom smere sieť alejí vystupujúcich do krajiny.

Navrhované predĺženie Športovej ulice, ktorá sa v krajine mení na cyklocestu s obnovenou historickou alejou, považujeme za dôležité rekreačné a bezpečné napojenie územia na mesto. Návrh pracuje s existujúcim – rozumnými intervenciami územie upravuje, dopĺňa a renaturalizuje. Parkové pešie trasy sú zabezpečené redukovanou pôvodnou moto dráhou a doplnenými ťahmi s mlatovým povrchom.

Funkcie v území fungujú flexibilným “plug-in” systémom. Rozmiestniť v území sa dajú etapovito. Plochy parku delíme na intenzívne využívané, s vyššou mierou starostlivosti a plochy lúčnych spoločenstiev s minimálnou údržbou a systémom mozaikového kosenia. Nízko údržbové, suchomilné záhony sú druhovo prispôsobené s výhľadom na meniacu sa klímu.